najemi vozilo

najemi vozilo

kraj prevzema:
datum prevzema:
ura prevzema:
kraj vračila:
datum vračila:
ura vračila:
zapri

PLAČILO NAJEMA

  • Plačilo najema
  • Načini plačila
  • Reklamacije
  • Varstvo podatkov
Plačilo najema

Najemnik se obvezuje, da bo plačal obračunani znesek najema takoj ob vrnitvi vozila (fizična oseba) oz. v dogovorjenem roku (pravna oseba). V primeru neplačila najemnik izgubi vse popuste, poravnati pa mora še zakonsko veljavne zamudne obresti. Iz plačil, izterjanih po dogovorjenem roku, se najprej poravnajo morebitni stroški izterjave in zamudne obresti, šele nato pa neplačane najemnine, stroški in škoda.
Za zavarovanje svojih obveznosti najemnik izrecno dovoljuje rezervacijo sredstev na svoji plačilni oz. kreditni kartici v korist podjetja Avant car, ter se nadalje nepogojno strinja, da si po končanem najemu Avant car po potrebi obračunani znesek delno ali v celoti poplača iz rezerviranih sredstev. POPRAVI oz. DODAJ!!! V primeru, da je najem daljši od 30 dni, se znesek, za zavarovanje obveznosti plača
Najemnik jamči, da Avant car ne bo utrpel nobene škode in nobenega sodnega postopka glede teh pravic in obveznosti, in se zavezuje, da bo podjetju Avant car povrnil vso škodo in vse stroške, ki bi mu iz teh naslovov morebiti nastali.
Najemnik mora povrniti tudi vse sodne in izvensodne stroške, davke, pristojbine in druge izdatke, ki so povezani z najemom, z zavarovanjem izvajanja določil oziroma z nadzorom nad tem, in pristojbine, ki jih je ugotovil najemodajalec. Tako najemodajalec po teh določilih in pogojih ni dolžan plačati nikakršnih stroškov.
Avant car sme zahtevati od najemnika tudi vso škodo, odškodnino in morebitni izgubljeni dobiček, če najemnik ni ukrenil ničesar ali ni dovolj učinkovito ukrepal, da bi odpravil pravno, tehnično ali gospodarsko neuporabnost vozila, ali za zmanjšano možnost uporabe vozila.

Načini plačila

Plačilo najema je možno s kreditnimi karticami, ki jih priznava Avant car: Visa, MasterCard in Diners. Fizične osebe lahko najem plačajo tudi z gotovino ali eno izmed debetnih kartic, ob predhodni predložitvi kreditne kartice za zavarovanje najema. Davčna stopnja v Republiki Sloveniji je 22 %.

Reklamacije

Najemnik naj na nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti opozori uslužbenca Avant car-ja na kraju samem ob prevzemu ali vrnitvi. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem, najemnik pa pomanjkljivosti ni prijavil, se šteje, da se je najemnik s stanjem vozila in z opravljeno storitvijo strinjal in s tem izgubil pravico do kasnejšega vlaganja reklamacij. Najemnik lahko vloži reklamacijo v zakonsko predpisanem roku.

Varstvo podatkov

S podpisom najemne pogodbe se najemnik strinja, da Avant car sme:

  • uporabiti njegove osebne podatke pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in uveljavljanju pravic, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja;
  • njegove podatke po potrebi posredovati zavarovalnici, poroku, ustreznim organom in sodišču,
  • pri pristojnih državnih organih in institucijah opraviti poizvedbe o naslovu njegovega bivališča, zaposlitve in njegovih prejemkih ter te podatke uporabiti, če je to potrebno za izvajanje pogodbenih določil, in podjetju Avant car izrecno dovoljuje posredovanje podatkov o morebitnem neizpolnjevanju obveznosti tudi drugim finančnim organizacijam;
  • hraniti podatke 10 let.

Poveži se


    Z uporabo tega obrazca se strinjate da hranimo in uporabimo vaše podatke za namene obdelave tega sporočila.