Pravice potrošnikov

V družbi Avant car d.o.o. se zavedamo pomena varovanja vaše zasebnosti in osebnih podatkov. Izjava o zasebnosti pojasnjuje naše prakse varovanja zasebnosti in vaše možnosti glede zbiranja in uporabe podatkov na spletu.

ZAKONSKO JAMSTVO ZA SKLADNOST BLAGA

Prodajna pogodba

Prodajalec dobavi potrošniku blago, ki izpolnjuje subjektivne in objektivne zahteve za skladnost blaga (72. in 73. člen Zakona o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS; št. 130/22; ZVPot-1). Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost blaga iz 73. člena ZVPot-1, če je prodajalec potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost iz 73. člena ZVPot-1, ter je potrošnik ob sklenitvi prodajne pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

 

Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga. Če je predmet prodajne pogodbe rabljeno blago, se lahko prodajalec in potrošnik dogovorita za krajši rok odgovornosti prodajalca, ki ne sme biti krajši od leta dni. Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če prodajalec dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti.

 

V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v naslednjem vrstnem redu, upravičen da:

   • zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
   • zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

 

V prejšnjem odstavku navedeni jamčevalni zahtevki potrošnika prenehajo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti blaga obvestil prodajalca.

 

Potrošnik lahko z izjavo uveljavlja tudi pravico do zadržanja plačila preostanka ali dela preostanka kupnine do izpolnitve prodajalčeve obveznosti. Potrošnik ima pravico od prodajalca zahtevati povračilo morebitnih stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka.

 

Potrošnik lahko uveljavlja pravice iz naslova neskladnosti (jamčevalne zahtevke in druge pravice), če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.

 

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, prodajalec o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka potrošnika. Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, prodajalec potrošniku vrne plačan znesek nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj. Kadar potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, prodajalec vrne del kupnine v osmih dneh od prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.

 

Pogodba o opravljanju storitev

Skladno z veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS št. 130/22; ZVPot-1) ima stranka (potrošnik), ki je o tem obvestila podjetje, naslednje pravice:

   • zahtevati neodplačno odpravo nepravilnosti pri opravljeni storitvi;
   • zahtevati ponovno izvedbo storitve;
   • zahtevati vračilo dela kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi; ali
   • odstop od pogodbe in zahtevek za vračilo plačanega zneska.

 

Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za neskladnost blaga, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve, če s posebnim zakonom ni določen daljši rok. Pravice potrošnika iz prvega odstavka tako ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil izvajalca.

 

Če obstoj nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporen, mora izvajalec storitve čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

PRITOŽBENI POSTOPEK

Avant car d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Cenjene stranke obveščamo, da nam lahko morebitne pritožbe posredujej preko e-poštnega naslova avantcar@avantcar.si ali pisno na naslov AVANT CAR d.o.o., Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana. Postopek obravnave pritožbe je zaupen in prednosten. Stranka lahko odgovor pričakuje v roku 8 dni od prejema pritožbe.

 

Seveda pa bomo veseli tudi vaših pohval in morebitnih predlogov za izboljšave naših storitev.

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

V skladu s 3. točko 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur.l. RS; št. 81/15 s spremembami in dopolnitvami; ZIsRPS), Avant car d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS. Avant car d.o.o. kot ponudnik, ki se ukvarja tudi s spletno prodajo, na svoji spletni strani (in v svojih splošnih pogojih poslovanja) objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

Ureditev izhaja iz ZIsRPS ter Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov.